MAPK Kinase Proteins

Mouse Kinase Proteins

 • AKT3 Protein
 • NEK3 Protein
 • PLK1 PLK-1 Protein
 • MEK1 MAP2K1 MKK1 Protein
 • MKK4 MEK4 MAP2K4 Protein
 • DDR1 Kinase MCK10 CD167 Protein
 • EphA3 Protein
 • ITK Kinase Protein
 • CAMK4 CaMKIV Protein
 • SRC Proto-oncogene c-Src Protein

Serine/Threonine Kinase Proteins

 • Human AKT1 PKB PKBα Protein
 • Human AKT2 PKB beta Protein
 • Human AKT3 Protein
 • Mouse AKT3 Protein
 • Human PLK1 PLK-1 Protein
 • Mouse PLK1 PLK-1 Protein
 • Human SGK3 SGKL Protein
 • Human TLK1 PKU-beta Protein
 • Human TLK2 PKU-ALPHA Protein
 • Mouse NEK3 Protein

Non-Receptor Tyrosine Kinase Proteins

 • Human BLK B Lymphocyte Kinase Protein
 • Human BTK Bruton Tyrosine Kinase Protein
 • Mouse ITK Kinase Protein
 • Human Lck Kinase Protein
 • Human Lyn Kinase Protein
 • Human SRC Proto-oncogene c-Src Protein
 • Mouse SRC Proto-oncogene c-Src Protein
 • Human CSK C-Src kinase Protein
 • Mouse CSK C-Src kinase Protein
 • Human FES Feline sarcoma oncogene Protein

Human Kinase Proteins

 • HER1 EGFR ErbB1 Protein
 • HER2 ErbB2 CD340 Protein
 • HER3 ErbB3 Protein
 • FGFR1 CD331 Protein
 • FGFR2 CD332 Protein
 • Insulin Receptor INSR CD220 Protein
 • IGF1R CD221 Protein
 • PDGFRa CD140a Protein
 • c-MET HGFR Protein
 • EphB3 HEK2 Protein
 • EphA4 HEK8 Protein
 • BLK B Lymphocyte Kinase Protein
 • Bruton Tyrosine Kinase BTK Kinase Protein
 • LCK Kinase Protein
 • ABL1 JTK7 p150 Protein
 • MEK2 MAP2K2 MKK2 Protein
 • MKK6 MEK6 MAP2K6 Protein
 • CDK2 p33 Protein
 • CAMK4 CaMKIV Protein
 • KIT c-KIT CD117 Protein