Human Kinase Proteins

Mouse Kinase Proteins

 • AKT3 Protein
 • NEK3 Protein
 • PLK1 PLK-1 Protein
 • MEK1 MAP2K1 MKK1 Protein
 • MKK4 MEK4 MAP2K4 Protein
 • DDR1 Kinase MCK10 CD167 Protein
 • EphA3 Protein
 • ITK Kinase Protein
 • CAMK4 CaMKIV Protein
 • SRC Proto-oncogene c-Src Protein

Receptor Tyrosine Kinase Proteins

 • Human HER1 EGFR ErbB1 Protein
 • Human HER2 ErbB2 CD340 Protein
 • Human HER3 ErbB3 Protein
 • Human FGFR1 CD331 Protein
 • Human FGFR2 CD332 Protein
 • Human DDR1 MCK10 CD167 Protein
 • Mouse DDR1 MCK10 CD167 Protein
 • Human DDR2 Kinase CD167b Protein
 • Human Insulin Receptor INSR CD220 Protein
 • Human c-MET HGFR Protein

Non-Receptor Tyrosine Kinase Proteins

 • Human BLK B Lymphocyte Kinase Protein
 • Human BTK Bruton Tyrosine Kinase Protein
 • Mouse ITK Kinase Protein
 • Human Lck Kinase Protein
 • Human Lyn Kinase Protein
 • Human SRC Proto-oncogene c-Src Protein
 • Mouse SRC Proto-oncogene c-Src Protein
 • Human CSK C-Src kinase Protein
 • Mouse CSK C-Src kinase Protein
 • Human FES Feline sarcoma oncogene Protein

Serine/Threonine Kinase Proteins

 • Human AKT1 PKB PKBα Protein
 • Human AKT2 PKB beta Protein
 • Human AKT3 Protein
 • Mouse AKT3 Protein
 • Human PLK1 PLK-1 Protein
 • Mouse PLK1 PLK-1 Protein
 • Human SGK3 SGKL Protein
 • Human TLK1 PKU-beta Protein
 • Human TLK2 PKU-ALPHA Protein
 • Mouse NEK3 Protein

MAPK Kinase Proteins

 • Mouse MEK1 MAP2K1 MKK1 Protein
 • Human MEK2 MAP2K2 MKK2 Protein
 • Mouse MKK4 MEK4 MAP2K4 Protein
 • Human MKK6 MEK6 MAP2K6 Protein
 • Human MKK6 Protein (207 Ser/Asp, 211 Thr/Asp)
 • Human MAPKAPK3 Protein
 • Human MAPKAPK5 Protein
 • Human TPL2 MAP3K8 MEKK8 Protein
 • Human nemo-like kinase NLK Protein