14-3-3 phospho-serine/phospho-threonine binding proteins

Approved Symbol Approved Name Synonyms Protein & antibody reagent
14-3-3 sigma SFN 14-3-3 sigma, YWHAS
14-3-3 beta YWHAB 14-3-3 alpha, 14-3-3 beta
14-3-3 epsilon YWHAE 14-3-3 epsilon, FLJ45465
14-3-3 eta YWHAH 14-3-3 eta
14‑3‑3 YWHAQ 14-3-3 theta, HS1, HS1, protein tau